ഹിഞ്ച് പേറ്റന്റ്, 1985, കണ്ടുപിടുത്തക്കാരൻ: ജെഫ് ഫെന്റൺ, (PDF)

  • ഹിഞ്ച് പേറ്റന്റ് 1985 കണ്ടുപിടുത്തക്കാരൻ ജെഫ് ഫെന്റൺ