യഥാർത്ഥ പേറ്റന്റ്, 1976, കണ്ടുപിടുത്തക്കാരൻ: അലൻ ബോട്ടംലി, (PDF)

  • യഥാർത്ഥ പേറ്റന്റ് 1976 കണ്ടുപിടുത്തക്കാരൻ അലൻ ബോട്ടംലി